Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy i zasady pracy

§ 1

Pracownia Multimedialna i Komputerowa, zwana w dalszej części regulaminu w skrócie PMiK, jest jednostką pomocniczą Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

§ 2

Zadaniem PMiK jest:

 1. Sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym WZiKS;
 2. Prowadzenie obsługi oprogramowania WZiKS (w tym elektronicznego harmonogramu zajęć);
 3. Zapewnienie wsparcia informatycznego dla jednostek dydaktycznych i administracyjnych WZiKS;
 4. Administrowanie stroną WWW Wydziału i jego jednostek;
 5. Zapewnienie sprawnego działania sprzętu multimedialnego w salach WZiKS;
 6. Prowadzenie konserwacji i utrzymywanie sprawności sprzętu komputerowego stanowiącego środki trwałe WZiKS w:

  a) Wydziałowej Bibliotece
  b) pracowniach komputerowych (sale dydaktyczne)
  c) w sekretariatach jednostek dydaktycznych
  d) w jednostkach dydaktycznych (komputery pracownicze).
   
 7. Zapewnienie pracownikom i studentom WZiKS oraz innym upoważnionym osobom dostępu do sieci komputerowej w obiekcie WZiKS, oraz utrzymanie tej sieci w pełnej sprawności, zgodnie z Zasadami użytkowania sieci, stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 3

Stroną WWW Wydziału zarządza administrator portalu. Zmian na stronach Wydziału i jednostek dydaktycznych dokonuje administrator portalu na podstawie zgłoszenia nadesłanego w formie elektronicznej od osoby upoważnionej w tym zakresie pisemnie przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki dydaktycznej.

§ 4

Nie jest dozwolone instalowanie na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowniach komputerowych i w Bibliotece oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

§ 5

 1. Kierownika PMiK powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana WZiKS – na czas oznaczony, nie dłuższy niż pięć lat.
 2. Kierownik odpowiada za realizację zadań określonych w § 2 pkt 1–6.

§ 6

 1. Zastępcę kierownika PMiK – administratora sieci powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana WZiKS.
 2. Zastępca kierownika – administrator sieci odpowiada za realizację zadań określonych w § 2 pkt 7.

 1. Sieć WZiKS jest przyłączona do Sieci Akademickiej UJ i podlega przepisom zawartym w regulaminie Sieci Akademickiej UJ.
 2. Siecią komputerową (składającą się z okablowania strukturalnego budynku i urządzeń aktywnych) zarządza administrator sieci.
 3. Prawo do korzystania z sieci mają: pracownicy UJ, osoby uczestniczące w pracach badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez UJ oraz studenci UJ (w ramach zajęć lub na mocy zezwolenia udzielonego przez dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika jednostki dydaktycznej).
 4. Użytkownikiem sieci WZiKS jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do sieci WZiKS, niezależnie od jego lokalizacji.
 5. Administrator sieci WZiKS przydziela i rejestruje adresy sieciowe i nazwy wszystkich komputerów podłączanych do sieci oraz zarządza tablicami adresów. W przypadku nieprzestrzegania powyższego, zwłaszcza jeżeli prowadzi to do zakłóceń pracy sieci WZiKS, administrator może odłączyć urządzenia od sieci.
 6. Administratorzy wszystkich komputerów podłączonych do sieci WZiKS (pracownie komputerowe) oraz kierownicy jednostek dydaktycznych mają obowiązek właściwego zabezpieczenia sprzętu przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku systemów wielodostępnych system musi zapewnić możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
 7. Nie jest dozwolone bez uzgodnienia z administratorem sieci wykonywanie czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci WZiKS, takich jak rozłączanie okablowania, wymiana osprzętu sieciowego itd.
 8. Użytkownicy sieci WZiKS mają prawo korzystania z zasobów komputerów na których mają założone konta, w granicach określonych przez administratorów tych komputerów.
 9. Użytkownicy sieci WZiKS mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów systemów komputerowych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.
 10. Administratorzy systemów komputerowych mają prawo ograniczyć wykonywania pewnych operacji (uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbiorów danych, nawiązywania połączeń z innymi systemami itd.) przez użytkowników, o ile jest to uzasadnione względami technicznymi lub prawnymi.
 11. Dopuszczalne jest tworzenie publicznie dostępnych systemów informacyjnych działających na komputerach włączonych do sieci WZiKS, o ile struktura takiego systemu uniemożliwia wykorzystanie go niezgodnie z przeznaczeniem (np. w celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych WZiKS). Administratorzy tych systemów odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.
 12. Nie jest dozwolone działanie mające na celu nieuprawnione uzyskanie dostępu do zasobów komputerowych WZiKS, w tym podszywanie się pod innych użytkowników lub podsłuch łącz sieci WZiKS. Użytkownicy w systemach mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów poprzez stosowanie i częstą zamianę haseł.
 13. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sieci WZiKS do celów komercyjnych.
 14. Osoby łamiące przepisy regulaminu mogą być pozbawione prawa korzystania z sieci WZiKS. W przypadku rażących nadużyć administrator sieci WZiKS może wnioskować o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec winnych.
 15. Administratorzy komputerów włączonych do sieci WZiKS mają obowiązek poinformowania użytkowników o niniejszym regulaminie. Użytkownik potwierdza podpisem zapoznanie się z treścią regulaminu.